HOE HOOG IS MIJN LEGITIEME PORTIE?

Stel een vader van een kind komt te overlijden en in zijn testament heeft hij zijn kind, om welke reden dan ook, volledig onterfd. Betekent dit dat het kind geen aanspraak kan maken op het vermogen van de zijn vader. Het antwoord hierop is nee. Het erfrecht kent kinderen of kleinkinderen in dit verband speciale rechten toe. Kinderen of kleinkinderen van een overledene hebben altijd recht op een gedeelte van het vermogen van de overledene. Dit wordt ook wel de legitieme portie genoemd. Factoren die van belang zijn voor het berekenen van de legitieme portie zijn het aantal kinderen, of de erflater voor zijn overlijden schenkingen aan de kinderen heeft gedaan en de hoogte van het erfdeel indien de kinderen niet onterfd zouden zijn. Op de legitieme portie moeten immers de aan de (klein)kinderen tijdens het leven van de erflater gedane giften in mindering worden gebracht. Hetgeen resteert is de legitimaire aanspraak

Dus de legitieme portie is het deel van de waarde van het vermogen van de erflater waarop de legitimaris aanspraak kan maken. De legitieme portie is direct opeisbaar, behalve als de legitieme portie bij de langstlevende echtgenoot weggehaald moet worden. In dat geval is de legitieme portie pas opeisbaar na het overlijden van de langstlevende echtgenoot.

De legitieme portie wordt berekend over de waarde van de goederen van de nalatenschap, vermeerderd met de waarde van bepaalde, door de erflater gedane giften en verminderd met bepaalde schulden. De aldus berekende waarde wordt aangeduid als legitimaire massa. De legitieme portie bedraagt de helft van de waarde van de legitimaire massa, gedeeld door het aantal kinderen plus één, indien de erflater een niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot achterlaat. Is een kind al eerder overleden of onwaardig, dan tellen de bij plaatsvervulling optredende personen tezamen als één kind. De legitimaris heeft een wilsrecht. Indien hij terecht aanspraak maakt op de legitieme portie door een daartoe geuite wil, ontstaat een in beginsel niet opeisbare vordering in geld op de gezamenlijke erfgenamen.

Met betrekking tot de giften geldt als regel dat slechts die giften bij de vaststelling in aanmerking worden genomen waarbij de prestatie binnen vijf jaren vóór het overlijden van de erflater is voldaan. Een belangrijke uitzondering op deze regel betreft giften van de erflater aan een afstammeling, althans voor zover deze persoon of een afstammeling van hem, legitimaris van de erflater is. Omdat het hier giften aan de legitimarissen betreft, komen zij alle voor verrekening in aanmerking. Ten aanzien van de schulden moet worden opgemerkt dat de kosten voor lijkbezorging tevens bij de calculatie van de legitieme portie als schuldenpost mag worden aangemerkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *