ONTSLAG OP STAANDE VOET

Arbeidsrecht lijkt soms op een ondoordringbare doolhof, die werknemers moeilijk kunnen navigeren. Maar het hebben van basiskennis van de rechten als werknemer is wel essentieel.

Rechtenwet.nl verzorgt u hierbij graag handige informatie, zodat u meer op de hoogte bent van de verschillende aspecten bij een onrechtmatig ontslag.

Wat is ontslag op staande voet?

Ontslag op staande voet is een zeer ingrijpend middel in het arbeidsrecht. Het is een zwaar middel dat kan worden ingezet om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Over ontslag op staande voet staat in de wet het volgende:

 

“Ieder der partijen is bevoegd de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen om een dringende reden, onder gelijktijdige mededeling van die reden aan de wederpartij.”

 

Een dringende reden is een ernstige omstandigheid of gedraging op grond waarvan de arbeidsovereenkomst direct behoort te eindigen. In de wet en jurisprudentie zijn voorbeelden van dringende redenen te vinden, zoals diefstal of verduistering, ernstig bedrog, werkweigering, bedreiging of geweld richting collega’s. Deze gevallen geven niet altijd het recht om een werknemer te ontslaan. Of een ontslag op staande voet terecht is, hangt af van de omstandigheden van het geval.

 

Wat wordt bedoeld met dringende reden?

Redenen die onder andere tot ontslag op staande voet voor de werkgever kunnen leiden, worden in de wet in artikel 7:678 lid 2 BW genoemd. De wet geeft een opsomming van dringende redenen voor ontslag. Het gaat om redenen die men in het algemeen als dringend aanvaard. De rechter zal dit in een rechtzaak beoordelen. Onder een dringende reden valt een ernstige gedraging of eigenschap van een werknemer die het onmogelijk maakt om het dienstverband langer te laten voortduren. Het volgende staat in de wet:

 

“Dringende redenen zullen onder andere aanwezig geacht kunnen worden:

 

 1. wanneer de werknemer bij het sluiten van de overeenkomst de werkgever heeft misleid door het vertonen van valse of vervalste getuigschriften, of deze opzettelijk valse inlichtingen heeft gegeven omtrent de wijze waarop zijn vorige arbeidsovereenkomst is geëindigd;
 2. wanneer hij in ernstige mate de bekwaamheid of geschiktheid blijkt te missen tot de arbeid waarvoor hij zich heeft verbonden;
 3. wanneer hij zich ondanks waarschuwing overgeeft aan dronkenschap of ander liederlijk gedrag;
 4. wanneer hij zich schuldig maakt aan diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven, waardoor hij het vertrouwen van de werkgever onwaardig wordt;
 5. wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn medewerknemers mishandelt, grovelijk beledigt of op ernstige wijze bedreigt;
 6. wanneer hij de werkgever, diens familieleden of huisgenoten, of zijn medewerknemers verleidt of tracht te verleiden tot handelingen, strijdig met de wetten of de goede zeden;
 7. wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos, eigendom van de werkgever beschadigt of aan ernstig gevaar blootstelt;
 8. wanneer hij opzettelijk, of ondanks waarschuwing roekeloos, zich zelf of anderen aan ernstig gevaar blootstelt;
 9. wanneer hij bijzonderheden aangaande de huishouding of het bedrijf van de werkgever, die hij behoorde geheim te houden, bekendmaakt;
 10. wanneer hij hardnekkig weigert te voldoen aan redelijke bevelen of opdrachten, hem door of namens de werkgever verstrekt;
 11. wanneer hij op andere wijze grovelijk de plichten veronachtzaamt, welke de arbeidsovereenkomst hem oplegt;

 

De werkgever dient altijd de redenen op te geven van het ontslag, oftewel te motiveren.  Daarnaast moet het ontslag op staande voet ‘onverwijld’, dus direct, worden gegeven.

 

Wat zijn de gevolgen van ontslag op staande voet?

Door een ontslag op staande voet eindigt de arbeidsovereenkomst dus met onmiddellijke ingang. De werkgever zegt de arbeidsovereenkomst per direct op, wat wil zeggen dat hij geen opzeggingstermijnen in acht hoeft te nemen.  De werknemer heeft op grond van de wet recht op loondoorbetaling over de periode vanaf het ontslag op staande voet tot het moment waarop de werkgever de arbeidsrelatie heeft beëindigd. De werknemer kan over het achterstallige salaris ook nog de wettelijke verhoging opeisen. Bij ontslag op staande voet heb je geen recht op een  WW-uitkering. Je kunt wel een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente. Als de kantonrechter heeft geoordeeld dat het ontslag niet terecht is maar het arbeidsovereenkomst toch ontbindt, blijft u wel rechte hebben op een WW-uitkering.

 

Wat kunt u doen?

Als u het oneens bent met uw ontslag op staande voet, kunt u schriftelijk bezwaar maken bij uw werkgever. Ook kunt u het ontslag aanvechten via een procedure bij de kantonrechter. Volgens de wet moet de ontslagen werknemer altijd binnen twee maanden een procedure starten bij de kantonrechter om het ontslag op staande voet te vernietigen. Naast deze vernietigingsprocedure, kunt u doorbetaling van het salaris en wedertewerkstelling vorderen in een kort geding procedure.De mogelijkheid voor de werknemer om in kort geding daarnaast doorbetaling van het loon en wedertewerkstelling te vorderen blijft gewoon bestaan.

 

Waar kan ik voor rechtshulp en advies terecht?

Als het ontslag op staande voet is gegeven of zal worden gegeven, is het verstandig om contact op te nemen met een jurist voor advies. De financiele belangen kunnen voor u groot zijn. Laat dit dat analyseren door een professionele jurist. Rechtenwet.nl biedt een gratis telefonisch consult aan. Stuur een bericht met een samenvatting van uw verhaal. Wij bellen u vervolgens op om de situatie met u te bespreken. U kunt ook direct contact met ons op nemen.

 

Verwante artikelen

Ontslag met wederzijds goed vinden

Voorbeeld ontslagbrief

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *